Bases 1r concurs «Gats graciosos» de Geligats

1) Participar en el concurs «GATS GRACIOSOS» implica acceptar les següents normes.

2) Podrà participar tota persona que hagi adoptat un gat en qualsevol moment de l’existència de Geligats i sigui major d’edat (18 anys).

3) El concursant garanteix que la fotografia és original i no és un muntatge ni una còpia d’altres fotos (el jurat examinarà amb detall totes les fotos i si alguna d’elles es nota que és un muntatge quedarà exclosa del concurs immediatament).

4) El concursant cedirà tots els drets d’explotació, com a autor, sobre la imatge a Geligats i, per tant, autoritza a Geligats a la cessió, reproducció, comunicació pública o distribució d’aquesta imatge, reservant Geligats el dret a explotar-los, com ho consideri en cada moment.

5) En cas d’incompliment el jurat es reserva el dret a adjudicar el premi a un altre finalista o deixar-lo desert.

6) Les imatges hauran de tenir una mida màxima de 3 MB per fotografia.

7) Es poden enviar un màxim de 3 fotos per gat (formats admesos .gif, .jpg, .jpeg, .png).

8) Les fotografies que es rebin seran publicades al web www.geligats.com i al facebook de Geligats.

9) El concursant accepta la utilització d’aquestes imatges així com els missatges que apareguin sobre elles.

10) Geligats no es fa responsable de les manifestacions i comentaris dels usuaris tant de la pàgina web com del facebook propis que es deixin sobre aquestes fotografies, els seus usuaris o els que apareguin en les mateixes.

11) Geligats es reserva el dret a eliminar qualsevol comentari o usuari que inclogui continguts que atemptin contra les persones, animals o empreses que participin en aquest concurs.

12) El concurs «GATS GRACIOSOS» romandrà obert des de les 12:00h. del dia 15 de maig fins a les 23:59h. del 30 de juny del 2019 (inclòs).

13) Com a comprovant de participació el concursant rebrà un correu electrònic de resposta conforme han arribat correctament les fotos i les dades del concursant seran publicats a la web i al facebook de Geligats.

14) En el cas de ser guanyador, Geligats es posarà en contacte amb l’afortunat / a mitjançant el telèfon o correu electrònic indicats.

15) Hi haurà un premi únic consistent en un val regal de 30 € per a EL GRANER DE GELIDA.

16) Per concursar caldrà enviar les fotos a l’email: concursgeligats@gmail.com

17) A l’email amb les fotos cal posar el nom del gat o gats i el nom del propietari, amb cognoms, adreça, correu electrònic i telèfon de contacte. (Aquestes dades s’utilitzaran per comprovar que realment s’ha adoptat el gat a Geligats).

18) Un cop finalitzat el termini de lliurament de les fotos, els membres del jurat compost per Eva Casas, Carme Ferran, David Pinazo, Juan Manuel Martinez, Glòria Miquel i Rubén López es reuniran per decidir quina és la foto guanyadora i durant el mes de juliol es procedirà a donar lliurament al guanyador del val regal.

19) A l’hora de triar la imatge de la foto  guanyadora, el jurat tindrà en compte aspectes com la qualitat de la imatge i el caràcter de la mateixa (divertida, tendra, original, graciosa, curiosa, etc).

20) Aquest concurs té la finalitat de potenciar l’adopció de gats des de l’associació Geligats.

21) El guanyador del concurs podrà recollir el seu val a «EL GRANER DE GELIDA» (C. del Sol 9, Gelida) i es procedirà al lliurament del val amb una foto que ho acrediti i que el concursant cedirà els seus drets a Geligats per seva distribució o com es consideri oportú (publicar-ho en web i a les xarxes socials).

22) L’acceptació del premi per part del guanyador implica expressament l’autorització a l’organització per utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge, sempre en relació amb aquest concurs, perdent el dret a gaudir del premi en cas de negativa.

23) El premi objecte del present concurs en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador.

24) Geligats està exempta de qualsevol responsabilitat derivada l’ús i gaudi del premi.

25) En el cas que Geligats detecti qualsevol anomalia o sospiti que un participant està impedint el normal desenvolupament del concurs, o de manipulació incorrecta de les dades, Geligats podrà de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquest participant.

26) Geligats i el jurat es reserven el dret a eliminar del concurs aquelles imatges o participants que considerin que atempten contra la dignitat de la persona, els drets fonamentals, la igualtat de sexes, els drets dels nens, la moral i l’ordre públic , així com el maltractament o mal a qualsevol animal.

27) El participant declara i garanteix que tant la imatge / s subministrades, com tots i cadascun dels elements que la componen, inclosos o utilitzats en el mateix susceptibles de protecció per la legislació de propietat industrial i intel·lectual, així com l’ús de els mateixos previst en les bases del concurs, no infringeix de cap manera drets de tercers i, en particular, drets de propietat industrial i intel·lectual.

28) El participant transmet i cedeix a Geligats els drets de propietat intel·lectual sobre la imatge enviada, sense dret a cap remuneració, així com, el dret al fet que Geligats pugui cedir-los al seu torn a un tercer de manera no exclusiva i temporalment. Geligatses reserva el dret a publicar el nom del participant, imatge, entrevista sobre el premi, informació o articles publicitaris a internet, premsa, ràdio o televisió per a fins promocionals en qualsevol mitjà de comunicació del tot el món.

29) Tots els drets del concurs són propietat de Geligats.

30) En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), les dades personals aportades pels participants seran tractades per Geligats (responsable del tractament) i s’utilitzaran per a poder gestionar la participació en el sorteig i en cas que fos guanyador, gestionar l’entrega del premi corresponent. Les dades es conservaran mentre duri el sorteig.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició de les dades cal fer-ho a través de carta a: Geligats. Ref: Cancel·lació de dades a Centre d’Iniciatives Culturals (CIC) Carrer Mossèn Jaume Via, 17 – 08790 Gelida – Barcelona o mitjançant el seu Facebook (@Geligats) o la seva pàgina web (www.geligats.com). L’informem que les dades personals que ens faciliti en l’emplenament de qualsevol formulari existent a Lloc Web www.geligats.com o qualsevol formulari per a l’alta de qualsevol concurs patrocinat per Geligats, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies formaran part dels fitxers titularitat de Geligats.

31) Geligats es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present concurs, fins i tot la seva possible anul·lació abans de la data de tancament de la mateixa sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar pel mateix mitjà en què es va informar del concurs i amb suficient antelació de les noves bases, condicions, o si escau, l’anul·lació definitiva.

32) La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases. La participació en aquest concurs suposa l’autorització d’ús a Geligats del nom i imatge dels participants, en cas que Geligats ho requerís en comunicacions publicitàries respecte al concurs, així com l’autorització per a publicar el nom del participant al web (www. geligats.com) i al Facebook de l’entitat.

33) L’acceptació del premi pel guanyador és de caràcter voluntari i podrà cedir en tot moment aquest premi a Geligats.

34) Qualsevol consulta o reclamació s’haurà de realitzar al correu electrònic concursgeligats@gmail.com.